Dự án: Nhà Máy CT TB KCT Công ty CP Lilama69-1, KCN Quễ Võ, Tỉnh Bắc Ninh

13/01/2016

Dự án: Nhà Máy CT TB KCT Công ty CP Lilama69-1, KCN Quễ Võ, Tỉnh Bắc Ninh (Nhà máy lilama 69-1)

+ Nhà thầu chính: Phòng vật tư Công ty CP LILAMA 69-1
+ Đơn vị cung cấp thiết bị: Eriko Co.,ltd