Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Xây Dựng Phú Tài

Đa Phúc, Dương Kinh,Tp. Hải Phòng

Điện thoại: (031) 3580174

Fax: (031) 3580174

info@phutaivn.vn

http://www.phutaivn.vn

Lĩnh vực hoạt động:

  • Khí Công Nghiệp (Khí oxy, Khí Argon, khí NH3,..)
  • Khí Gas, Khí Hóa Lỏng - Đóng Bình và Bồn
  • Van Công Nghiệp
  • Sản phẩm - Dịch vụ:

    DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU