CHỐNG RUNG CHO ĐƯỜNG ỐNG ĐỨNG, NẰM NGANG-PIPE ANCHOR & GUIDE